Училищно настоятелство

Сдружение с нестопанска цел „ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В СИГУРНА СРЕДА“
ЦЕЛИ:
 1. Осъществяване на програми в областта на образованието, науката, изкуството, спорта и социалната дейност. Изграждане на съвременна култура и идентичност, популяризирането й в света като част от общия мирен процес на опознаване и сътрудничество.
 2. Провеждане на инициативи за разкриване, утвърждаване и развитие на българската национална самоличност и духовна култура, както и нейната популяризация в името на общочовешкия процес и демократичните ценности.
 3. Създаване на общество на възпитаници, преподаватели, родители на възпитаници на НУ “Св. Климент Охридски”, както и на всички приятели и привърженици на идеята за високотехнологично образование на европейско и световно равнище.
 4. Реализиране на проекти и програми в областта на образованието, науката, изкуството, социалната дейност.
 5. Обединяване на усилията на родители, учители и общественост с тези на държавните и общински органи за подпомагане на образователния процес.
 6. Грижа за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за учебното заведение и подобряване на битовите условия, както и условията за обучение на децата.
 7. Подпомагане развитието на обучението и възпитанието в НУ ”Св. Климент Охридски” – Пловдив и съдействие за издигане на социалния статус на преподаватели и възпитаниците му, както и популяризиране формите, методите и резултатите от обучението в училището. Стимулиране на световния обмен на идеи и информация, на научни знания, интелектуални ценности и права върху интелектуалната собственост.
 8. Изграждане и утвърждаване на гражданско поведение и светоглед у възпитаниците на училището и утвърждаването им като самостоятелни личности, подготвени за следващите степени на образователната система;
 9. Съдействие за постигане на информационно, комуникационно и технологично сътрудничество между училищата и Училищните настоятелства от различните региони в страната.
 10. Съдействие за утвърждаването на положителен имидж на българското училище, за нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, да допринася за обществената значимост на училищата като фактор за местно образователно, информационно и културно развитие.
 11. Подпомагане и насърчаване на инициативи в областта на образованието, интеграцията на различните социални и етнически групи в обществото, закрилата на децата;
 12. Съдействие при организиране свободното време на учениците.
 13. Стимулиране и подпомагане на ученици с изявени дарби, специфични умения, както и на деца със специални образователни потребности.

Средства за постигане на целите

 1. Организира семинари, тематични вечери, съвместни изяви и запознава обществеността с историята и развитието на НУ ”Св. Климент Охридски” – Пловдив, а също така и с постиженията на сдружението
 2. Осъществява международно партниране и сътрудничество със сродни организации, както и с организации в страната
 3. Разработва и управлява собствени проекти и програми, свързани с развитието на училището, както и участие в национални и международни проекти и програми, свързани с целите на Сдружението;
 4. Осъществява контакти и сътрудничество с правителствени и неправителствени организации, свързани с целите и задачите на общественото училищно образование;
 5. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището;
 6. Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;
 7. Подпомага изграждането и поддържането на материално – техническата база на училището;
 8. Подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;
 9. Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 10. Съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците;
 11. Организира обществеността за подпомагане на училището;
 12. Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;
 13. Организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 14. Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците;
 15. Съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 16. Изготвя програми за обучението на своите членове.