Проекти

 Проект „Повишаване квалификацията на учители с цел въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование“

Конкурсна процедура 33.13-2014

Проект „Повишаване квалификацията на учители с цел въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование“, договор № БС-33.13-2-07.11/ 2014 г.

Цел на проекта: от м. Ноември 2014 г. до м.Юли 2015 г да се повишат професионалните компетенции на педагози от ОУ “Кочо Честеменски”  и НУ “Свети Климент Охридски” и подобряване на качеството на образование в условията на мултикултурност. Ще се изработи документ с насоки за работа и практически съвети за учители, работещи с деца от етническите малцинства. Ще бъдат създадени и разпространени обучителни материали, които ще улеснят преподавателите по различни предмети.

Педагозите ще подготвят иновативни методи и интерактивни техники за преподаване в интеркултурна среда. В рамките на проекта, а и след него, ще се използва ИКТ като средство за интеграция. Заложени са дейности по разработване на ученически проекти. 42 педагози от двете училища ще преминат обучение в продължение на 32 учебни часа.

През 2015 година в училище “Кочо Честеменски” ще бъде организирана кръгла маса за споделяне на решения за проблемите в мултикултурното образование. Ще бъде създаденаиинтернет платформа за дистанционно обучение на педагози. На нея ще бъдат качени лекции, упражнения и казуси, които ще се ползват от голям брой учители и ще улеснят ежедневната им работа в училище.

Преки участници в проекта са педагогическите колективи от ОУ “Кочо Честеменски”  и НУ “Свети Климент Охридски”.  Косвени бенефициенти са над 570 ученици и деца от горепосочените учебни заведения. Към тази група влизат и близо 20 педагози от ОУ “Гео Милев”, град Садово. Те ще се включат в курса за дистанционно обучение след приключване на проекта.

Официален сайт на проекта: uchitel.chestemenski.eu